Yhdistyksen säännöt

SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.

Jäsenyhdistyksen säännöt

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

 

1 §                 Yhdistyksen nimi on Fermaatti-kuoron Tuki r.y.

                      Yhdistyksen kotipaikka on Kalajoki. Yhdistyksen kieli on suomi.

 

JÄRJESTÖLLINEN ASEMA

 

2 §                 Yhdistys SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y:n jäsen ja SULASOLin järjestörakenteeseen itsenäisinä eliminä liittyvien valtakunnallisen Nuorten Kuoroliitto r.y:n ja alueellisen Suomen Laulajain ja Soittajain liiton Oulun piiri r.y:n jäsen. SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y:tä kutsutaan näissä säännöissä SULASOLiksi, Nuorten Kuoroliitto r.y:tä liitoksi ja Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton Oulun piiri r.y:tä piiriksi.

 

TARKOITUS JA TOIMNTA

 

3 §                 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Fermaatti-kuoron toimintaa sekä edistää ja tukea nuorten musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kuorolaisille opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia,
 • huolehtii paikallisista musiikkitarpeista järjestämällä konsertteja, yleisiä musiikkitilaisuuksia ja -juhlia sekä järjestämällä koti- ja ulkomaisia konserttimatkoja,
 • on yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden musiikkiyhdistysten kanssa.

 

                      Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 

4 §                 Toimintansa tukemiseksi yhdistys, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä
 • harjoittaa kustannustoimintaa.

 

JÄSENET

 

5 §                 Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kaikki ne yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

 

6 §                 Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy.

 

7 §                 Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla vain yksi henkilö kerrallaan, voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Päätöksen on oltava yksimielinen. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.        Päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus.

8 §                 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdisyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Erottamispäätöksestä on oikeus kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

MAKSUT JA VELVOITTEET

 

9 §                 Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa määräämän jäsen- tai kannattajajäsenmaksun.

 

10 §               Yhdistys suorittaa vuosittain SULASOLille kuorolaisten jäsenmäärään perustuvan jäsenmaksun, jonka SULASOLin liittovaltuuston syyskokouksessaan vuosittain määrää, sekä piirille ja liitolle niiden sääntöjen edellyttämät jäsenmaksut sekä SULASOLille SULASOL-lehden vuosikertamaksu, jonka SULASOLin liittovaltuusto syyskokouksessaan määrää.

 

11 §               SULASOLiin liittyessään yhdistys suorittaa liittymismaksun, jonka SULASOLin liittovaltuusto syyskokouksessaan määrää.

 

12 §               Yhdistys lähettää SULASOLin toimistolle keskusrekisteriä varten helmikuun loppuun mennessä

 • tiedot jäsenmääristään edellisen vuoden päättyessä.
 • edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen,
 • tiedot virallisista toimihenkilöistä sekä
 • muut SULASOLin pyytämät vastaavanlaiset tiedot

 

TOIMIELIMET

 

13 §               Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja hallituksen avukseen asettamat valiokunnat.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

14 §       Seuran vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun 28.päivää   

   Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.                 

                             Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10.valitaan edustajat liiton kokouksiin

11. valitaan edustajat piirin kokouksiin,

12. valitaan SULASOLin liittokokousvuonna liittokokousedustajat,

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, milloin se pitää sitä tarpeellisena tai milloin 1/10 äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

 

15 §        Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse sekä yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

16 §               Yhdistyksen hallitus johtaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta.

                      Tässä tarkoituksessa hallitus

 • valmistelee yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat sekä kutsuu ne koolle,
 • asettaa avukseen tarvittaessa valiokuntia ja vahvistaa niiden toimintaohjeet,
 • hoitaa yhdistyken taloutta ja tilinpitoa,
 • laatii yhdistyken toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset
 • tekee yhdistyken toimintaa koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja edustaa yhdistystä,
 • tekee esitykset kunniapuheenjohtajista ja kunniajäsenistä,
 • pitää jäsen- ja merkkikortistoa,
 • tekee yhdistyksen jäseniä koskevat huomionosoitusesitykset SULASOLille, liitolle ja piirille,
 • päättää yhdistyksen omista huomionosoitustoimenpiteistä ja kunnianosoituksista,
 • on yhteydessä paikkakunnan muihin musiikkiyhdistyksiin sekä
 • hoitaa muutkin hallitukselle kuuluvat tehtävät.

 

17 §             Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä 6 muuta jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.

 

18 §               Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

19 §              Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit  toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa tilintarkastus-lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

20 §               Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokoksessa ja on ehdotuksen tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

21 §               Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, on asia otettava esille sitä varten kokoonkutsutussa yhdistyksen kokouksessa ja on ehdotuksen tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä.

 

                      Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä musiikinharrastuksen esitämiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla viimeisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

 

22 §               Yhdistyksen hallituksen ja sen asettamien valiokuntien kokouksissa on kullakin ko. toimielimen jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin vaalilipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

 

23 §               Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslakia.